موارد لازم و قابل اجرا در پروژه ها برای حفظ حریم و خصوصی و امات داری و حفظ امنیت پروژه ها