مجموعه قوانین و مقرراتی که در قراردادها و پروژه ها بابد رعایت شود.